نمایش 1 - 8 از 8 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
علینقی خرمیان 16 908 25 7
گوهر رستگارزاده 7 121 2 2
مهدی سویزی 7 161 6 5
علی اصغر عجمی 15 1163 22 0
مریم علیان نژادی 11 347 13 14
حسین غفار نژاد 12 470 16 0
مهرداد قمی نژاد 13 393 16 0
نفیسه معماریان 15 1237 21 9
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
علینقی خرمیان 13 601 97 28
گوهر رستگارزاده 6 62 35 26
مهدی سویزی 7 129 17 10
علی اصغر عجمی 15 906 37 81
مریم علیان نژادی 11 286 26 29
حسین غفار نژاد 9 277 39 16
مهرداد قمی نژاد 11 317 37 34
نفیسه معماریان 14 963 30 38
Top